Łuszczyński Meble
Łuszczyński Meble Łuszczyński Meble Łuszczyński Meble
Meble Łuszczyński to kolekcja niezwykłych mebli dla Twojego domu i Twojej firmy. Tworzone ręcznie przez wysokiej klasy rzemieślników uczynią Twoje wnętrze unikalnym.
Regulamin

GWARANCJA I REGULAMIN SKLEPU:

Klient ma prawo 14 dni na odstapienie od umowy i zwrotu towaru.

1. Czas trwania gwarancji 12 miesięcy i liczy się od daty sprzedaży „Kupującemu”.
2. „Sprzedający” zwany dalej Gwarantem, odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące ich następstwem o ile były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach (patrz Zasady Użytkowania)
3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie podpisanej karty gwarancyjnej wraz z potwierdzeniem zakupu.
4. Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie bezpłatnych napraw gwaran- cyjnych przez Gwaranta w celu usunięcia powstałej wady.

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

1. Uszkodzenia, które powstały w wyniku nieostrożnego transportu, prze- mieszczania mebli oraz montażem elementów i akcesoriów, jeśli te czyn- ności zostały wykonane przez Kupującego lub wynikły po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności nie zawinionych przez gwaranta.
2. Szkody, usterki spowodowane przez zwierzęta.
3. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego
z zasadami używania, przechowywania i czyszczenia mebli.
4. Wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
5. Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów (np.: zmiana barwy drewna, lub połysk lakieru wynikające z ich użytkowania, zwłaszcza w przypadku częściowego przykrycia powierzchni mebla i odseparowania od działania promieni słonecznych).
6. Dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów mebla, gdy zróżnicowanie wynika z różnych warunków środowiskowych drzew użytych do produkcji.
7. Gwarant wyklucza wymianę mebli na nowe lub zwrotu w przypadku zamówień indywidualnych, za które uznaje się każdy mebel wyprodukowany na zlecenie Klienta wg cech indywidualnych jak drewno, kolor, wymiary czy specjalne wykończenie itp.
8.Podana cena mebli nie zawiera opcji dodatkowych, które zostały wprowadzone do zamówienia przez „Kupującego” w czasie trwania prac pomiarowych i/lub produkcyjnych. Wszelkie wyposażenie dodatkowe, opcje specjalne oraz materiały i akcesoria wykończeniowe poza uzgodnionym standardem obciążają „Kupującego” w pełnej wysokości.
9. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, gdy:
- zwłoka w planowanej dostawie mebli wynosi więcej niż 60 dni, wyłącznie w sytuacji, gdy został wyznaczony dodatkowy termin realizacji dostawy. „Kupujący” może domagać się zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
10. Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy:
- prace związane z realizacją inwestycji „Kupującego” zostają wstrzymane z powodu okoliczności niezależnych od „Sprzedającego”, co w rezultacie uniemożliwia realizacje zamówienia. „Kupujący” zapłaci 100% wartości ceny za meble już wykonane oraz te będące w fazie procesu produkcyjnego.
- zwłoka w każdorazowej zapłacie trwa dłużej niż 7 dni, a „Kupujący” mimo wezwań do zapłaty za umowy nie dokonał należnej zapłaty, bez wyznaczania dodatkowego terminu. „Sprzedający” ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
- nastąpi naruszenie postanowień niniejszej umowy, a mimo upomnień „Kupujący” nie zaprzestanie działań wstrzymujących prace produkcyjne i realizację zamówienia.
- strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska, co do wstępnych ustaleń umowy, realizacji pomiarów oraz utrudnionych kontaktów z „Kupującym”.
11. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy powinno został złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W przypadku konieczności przerwania prac nad przedmiotem umowy z winy „Kupującego” wysokość wynagrodzenia wynosi 100% wartości zamówienia.
13. „Sprzedający” nie podejmuje się nadzoru autorskiego – czy podwykonawcy dokonują wszelkich prac zgodnie z projektem w czasie trwania inwestycji „Kupującego” oraz nie ponosi odpowiedzialności w zakresie terminów uzgodnionych między nimi jak i jakości wykonania usług.
14. Rezygnacja z części zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą „Sprzedającego”.
15. „Kupujący” nie ma możliwości zwrotu przedmiotu zamówienia, jeżeli zostało wykonane wg indywidualnych cech jak wymiar, kolor, wykończenie itp.
16. Rezygnacja z niniejszej umowy za zgodą „Sprzedającego” nie skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych, a jedynie może zostać zrealizowana za pośrednictwem karty przedpłaconej lub bonu produktowego określonej wartości na zakup mebli z bieżącej kolekcji.
17. Jako umowe między stronami traktuje sie zamowienie mailowe, sms lub poprzez portal spolecznosciowy jak Facebook lub instagram.
powrót
Kontakt
Nasz zespół czeka na Twoje zapytanie
+48 535 030 098
Zapisz się do naszego newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Politykę prywatności
Created by MediaSoft